Biodiisli tootmine kasutatud taimeõlist

Biodiisli tootmine kasutatud taimeõlist

Ressursisääst
Sääst transpordis

Biodiesel@MIT on Massatchusettsi tehnoloogiainstituudi tudengite juhitud ettevõtmine, kus ülikoolilinnaku toitlustusasutustes tarvitatud toiduõlist valmistati biodiiselkütust. Seda kütust kasutavad instituudi sõiduvahendid naftasaadustest toodetud diiselkütuse lisandina nii selleks, et säästa raha, kui ka selleks, et toetada materjalide taaskasutust. Projektiga seotud üliõpilased töötavad välja ka õppematerjale, kaardistavad uuringute vajadusi ja loovad biokütustealase informatsiooni andmebaasi.

Energiasääst läbi energiakasutust visualiseeriva tarkvara

Energiasääst läbi energiakasutust visualiseeriva tarkvara

Soojussääst
Elektrisääst

Elamute energiatarbimine moodustab enam kui kolmandiku kogu maailma energiatarbimise mahust ja ometi ei ole meil ülevaadet, kui palju kulub energiat elaniku kohta või tarbijarühmade lõikes. Kui meil oleksid täpsed andmed, siis saaksime muuta tarbijate käitumist ning seeläbi energiat kokku hoida.

Massatchusettsi tehnoloogiainstituudis koguti projekti raames andmeid tarbimise kohta veebilehel, mis tulemusi analüüsis ja piltlikult esitas. Veebilehel kuvatud illustratsioon näitas ülikoolilinnaku hoonete energiatarbimise hetkeseisu, nii et iga värv tähistas teatud tarbimishulka. Veebileht oli kättesaadav kõigile üliõpilastele, töötajatele ja teaduskondadele, et tuvastada säästlikuma energiatarbimise võimalusi.

Ühiselamute elektrisäästuvõistluse korraldamine

Ühiselamute elektrisäästuvõistluse korraldamine

Elektrisääst

Massachusettsi tehnoloogiainstituut korraldas oma ülikoolilinnaku ühiselamute vahel konkursi, et tõsta energiasäästu-alast teadlikkust. Selleks hakati kõigis ühiselamutes iga nädal elektritarbimist mõõtma. Arvestuse aluseks oli energiatarbimine ühe üliõpilase kohta ning võisteldi selles, kui palju suutsid üliõpilased energiat kokku hoida. See ühiselamu, kus sääst ühe inimese kohta oli kõige suurem, sai auhinnaks 10 000 dollarit, et kaasajastada hoone elektrisüsteemi.

Tarvikute energiaauditid

Tarvikute energiaauditid

Elektrisääst

Tänapäeval on tavaks, et mõõdetakse elektri, gaasi ja vee tarbimist, teadmata, milliste tarbijate poolt see on tekitatud. Käesoleva projekti eesmärgiks oli mõõta Massatchusettsi tehnoloogiainstituudi ühiselamutes erinevate tarvikute tarbimisnäitusid ning anda huvitavat infot, mis võiks olla majaelanikele kasulik ning motiveeriks neid oma käitumist muutma. Uurimuse käigus koguti tüüpiliste ühiselamus olevate tarvikute (arvutid, laboriseadmed, printerid, koopiamasinad) tarbimise andmeid ning analüüsiti neid.

Veebipõhine energiakulu mõõtmine ühiselamutes

Veebipõhine energiakulu mõõtmine ühiselamutes

Soojussääst
Elektrisääst

Alguses kirjutasid Massatchusettsi tehnoloogiainstituudi projektimeeskonna liikmed iga nädal ühiselamute elektrinäitusid käsitsi üles. Tudengid uskusid, et suuremat kokkuhoidu aitaks saavutada see, kui näitusid teatada palju operatiivsemalt. Selleks paigaldati kaugloetavad elektrimõõdikud, mis muutis andmed kättesaadavaks online-andmebaasis ning andis ka ülevaate tarbimise ajaloost selles ühiselamus. Eesmärgiks oli välja arendada interaktiivne veebilahendus, mis kuvaks tarbimist reaalajas ning paneks kohe ühiselamud tarbimise järgi pingeritta. Andmete kuvamine parandas tudengite arusaama tarbimisest ning aitas käitumist muuta.

Energiasäästu projekti jätkusuutlikkuse tagamise löögirühm

Energiasäästu projekti jätkusuutlikkuse tagamise löögirühm

Soojussääst
Elektrisääst
Ressursisääst

Selle projekti eesmärgiks oli koondada laiemat hulka üliõpilasi, keda kaasata energiasäästu­ettevõtmistesse. Kõigepealt lõid vadlkonnaga juba tuttavad Massatchusettsi tehnoloogiainstituudi üliõpilased energiasäästutegevus­kava, mis baseerus nende kogemusel ja audititel. Seejärel hakkas aktiivgrupp energiasäästuküsimustes nõustama liitunud tudengeid, tuues välja kulude kokkuhoiu, aga ka soovitused ja ettepanekud, kuidas veelgi rohkem kokku hoida, tegutsedes väljaspool ülikoolilinnakut.

Energia, keskkonna ja jätkusuutlikkuse initsiatiiv vilistlastele

Energia, keskkonna ja jätkusuutlikkuse initsiatiiv vilistlastele

Soojussääst
Elektrisääst
Ressursisääst

Ettevõtmise eesmärgiks oli kaasata Massatchusettsi tehnoloogiainstituudi vilistlasi jätkusuutliku tarbimise, energia ja keskkonnateemaliste küsimuste lahendamisse ning avada uks rahastamisele ning koostööle, et vähendada ühiselamute ökoloogilist jalajälge. Esmalt asutati komitee, mis koosnes üliõpilasesinduste, teaduskondade ja vilistlasühenduste esindajatest. Ühiselt töötati välja „Juhised jätkusuutliku tarbimise, energiakasutuse ja keskkonnahoiu tagamiseks vilistlaste kaasabil”. Juhiste täitmiseks avaldati need online’is ning lingiti vastavate ülikooli portaalidega, kus neid teemasid käsiteti ja kutsuti osalema temaatilistel üritustel.

Jätkusuutlikku tarbimist teadvustavad postkaardid

Jätkusuutlikku tarbimist teadvustavad postkaardid

Soojussääst
Elektrisääst
Ressursisääst

Projektiga püüti mõjutada Massachusettsi tehnoloogiainstituudi töötajaid andma oma isiklik panus ühiselamulinnaku energiasäästu. Üliõpilased kujundasid ja tootsid postkaarte, mida levitati teaduskonnas ja ühiselamus, et teadvustada soovi anda ühiselamute panus jätkusuutlikku tarbimisse. Sooviks oli tekitada kommunikatsioon ja koostöö instituudi liikmete vahel, luua ühine arusaam ning teadvustada vastastikust huvi olla keskkonnasõbralikud ja jätkusuutlikud tarbijad.

Käitumist modelleeriv tarkvara

Käitumist modelleeriv tarkvara

Soojussääst
Elektrisääst

Massachusettsi tehnoloogiainstituudi üliõpilased võtsid kasutusele AnyLogic-platvormi, et arendada välja tõendatud väidetel põhinevad modelleerimise tööriistad, mida kasutades saaks ülikoolilinnaku elanikud teada, kui suur mõju on ühel või teisel käitumisel ning kui palju käitumise muutus energiat säästab.

Pöörduste kampaania

Pöörduste kampaania

Soojussääst

Pöörduksed takistavad siseruumide konditsioneeritud õhu sattumist õue ja vastupidi. Seetõttu on pöörduksed palju energiasäästlikumad kui tavapärased hingedega uksed. Massachusettsi tehnoloogiainstituudi üliõpilaste uurimustele tuginedes võime väita, et läbiviidud kampaania tõstis oluliselt teadlikkust pöörduste eelistest. Ühe teise aktsiooni käigus paigaldati tavalistele ustele, mis asusid pöörduste läheduses, niisugused seadmed, mis tekitasid nende avamisel häirivat heli. Üliõpilased hindasid, kui palju kasvas pöörduste kasutamine, et häirivat heli vältida. Hilisemate täienduste käigus lisati seadmed, mis hoidsid häiriva heli ära, kui pöörduksi polnud parajasti võimalik kasutada või kui neid kasutasid puuetega inimesed.

Termoelektriliste seadmete kasutamine koostootmisjaamades

Termoelektriliste seadmete kasutamine koostootmisjaamades

Elektrisääst

Massachusettsi tehnoloogiainstituudi aktiivgrupp võttis oma eesmärgiks tuvastada, kuhu ja millistel tingimustel on võimalik paidaldada termoelektrilisel tehnoloogial põhinevaid koostootmisjaamasid. Reaalseks testimiseks valmistati Massachusettsi tehnoloogiainstituudi uuringutel rajanev prototüüp, mille abil sai läbi viia katseid ning võrrelda tulemusi hetkel turul saada olevate tavapäraste termoelektriliste seadmetega. Lõppfaasis testiti termoelektriliste seadmete ühilduvust koostootmisjaamadega ning tehti tasuvusanalüüse. Kui tehnoloogia osutub elujõuliseks, võib ta vähendada koostootmisjaamade kütusekulu viis protsenti, ilma et väheneks elektrienergia tootmisvõimsus.

„Kustuta tuled”-kampaania

„Kustuta tuled”-kampaania

Elektrisääst

„Suletud ringi” töögrupp pakkus välja kampaania „Kustuta tuled”, mis viidi läbi koostöös IS&T arvutite energiatarbimise kampaaniaga. „Kustuta tuled”-kampaania raames pandi lülitite juurde kleepsud, mis tuletasid meelde, et ruumist lahkudes oleks vaja tuled kustutada. Arvutite elektritarbimise kampaania eesmärgiks oli meenutada, et töö lõppedes peaks välja lülitama nii arvuti kui monitori.

Tarkvara, mis aitab tuvastada hoonete energiakadu

Tarkvara, mis aitab tuvastada hoonete energiakadu

Elektrisääst

Massachusettsi tehnoloogiainstituudis arendati välja teadustööl baseeruv tarkvaralahendus, mille abil sai analüüsida ühiselamu kontrollsüsteemide andmeid, et avastada teatud tüüpi ebaefektiivseid elektriseadmeid. Tarkvara rakendati viiel õhusegamise tiivikseadmel kolmes ülikooli hoones ning see aitas tuvastada mitmeid puudusi seadmete töös ja efektiivsuses. Tulevikus kasutatakse testimisel palju laiemat hulka seadmeid palju enamates hoonetes ning pikaajaliseks visiooniks on, et sellest kujuneks praktiline tööriist, mille abil juhid saavad tuvastada kulukad seadmed ja jälgida nende kasutamist.

Ühiselamute hooldustööde optimeerimine

Ühiselamute hooldustööde optimeerimine

Elektrisääst

Massachusettsi tehnoloogiainstituudi projektimeeskond uuris hooldustööde edasilükkamise mõju elektritarbimise efektiivsusele ühiselamutes. Meeskond püüdis leida uusi meetodeid ja optimeerida hooldustööde korraldamist, et vähendada energiakadusid. Uurimistöö tulemused näitasid, et täiendavad investeeringud ennetavatesse hooldustöödesse aitavad kulusid kokku hoida ja vähendavad energiakadusid.

Koostöö erinevate üksuste, teaduskondade ja üliõpilaste vahel viis ühiselamud sõna otseses mõttes kokkuhoiurežiimile. Massachusettsi tehnoloogiainstituudi hooldustööde korraldajate, projektides osalenud tudengite ja ülikooli töötajaskonna kolmetunnise meeskonnatöö tulemusena suudeti sõnastada ühise pingutuse tulemus – 17 000 dollari suurune aastane energiasääst, mis oli kõigile õpetlikuks kogemuseks.

Kohaliku toidu kasutamine

Kohaliku toidu kasutamine

Ressursisääst
Sääst toitlustuses
Sääst transpordis

Kanada Northern British Columbia ülikool hakkas toetama kohaliku toidu tootjaid, korraldades ühiselamutes iganädalasi taluturge. Uus-Meremaa Caterbury ülikool aga pakkus tudengitele peenramaad ülikooli aias, kus huvilised saavad ise kasvatada mahetoitu.

Jäätmete taaskasutamine

Jäätmete taaskasutamine

Soojussääst
Elektrisääst
Ressursisääst

Šveitsis asuv Lausanne’i ülikool käitleb toidujäätmeid nii, et saadab need lähedalasuvasse farmi, kus neid kasutatakse kas orgaaniliste väetiste või biogaasi tootmiseks. Biogaasi kasutab farm soojuse ja elektri tootmiseks, millega varustab ka ümberkaudseid majapidamisi. Peruu ülikool müüb aga oma paberjäätmed taaskäitlemisettevõttele ning maksab saadud rahast vähekindlustatud tudengitele stipendiumi.

Roheline transport

Roheline transport

Sääst transpordis

Paljudes ühiselamutes on olemas rattalaenutused või laenamise skeemid. Duke’i ülikoolis näiteks saavad tudengid laenata jalgrattaid tasuta, kasutades selleks oma üliõpilaspileteid, samuti viia oma rattaid tasuta remonti. Oslos aga saavad ülikooli töötajad ja tudengid tasuta laadida elektriautode akusid, et selliselt levitada rohelise transpordi mõtteviisi.

Ameerika Ühendriikides Vermonti ülikoolis tegutseb Puhta Energia Fond

Ameerika Ühendriikides Vermonti ülikoolis tegutseb Puhta Energia Fond

Elektrisääst
Ressursisääst
Sääst transpordis

Fondi rahastamisel on jõusaali sisustus vahetatud säätlikumate vastu: jooksulindid töötavad ilma võrguvooluta, kasutades energiat, mida treenija ise tekitab; jalgrattatrenažöörid kasutavad väntamisel saadavat energiat. Plaanis on korraldada siseruumiralli „Säästame vatte”, kus võitjaks tuleb meeskond, kes säästab 30 minuti jooksul enim vatte.

Kasutusele võeti päikesedokid – ilma elektriühenduseta välilauad, katusealused ja pingid, millele on paigaldatud päikesepatareid ning kus külastajad saavad näiteks laadida mobiiltelefone või kasutada sülearvutit.

Kauba vedamiseks kasutatakse hübriidveokit, mis säästab kuni 1300 dollari väärtuses kütust ning vähendab CO2 emissiooni.

Uutest projektidest on kavas paigutada parkimismajja energiasäästlikud LED-valgustid, mis vähendavad energiatarbimist 70 protsenti ja CO2 emissiooni kuni 48 MT, mis võrdub 6 kodumajapidamise aastase emissiooniga. Ühiselamutesse paigaldatakse veepudelite täitmisjaamad, millega säästetakse umbes 1500 pudelit aastas. Ühiselamu jõusaali paigaldatakse veel üks elektrivaba jooksulint.

Tegutsetakse toidu mõttetu äraviskamise vastu

Tegutsetakse toidu mõttetu äraviskamise vastu

Ressursisääst
Sääst toitlustuses

Marylandi ülikooli tudengid Ameerika Ühendriikides märkasid, kui palju toitu igal õhtul ülikoolilinnaku sööklates üle jääb ja ära visatakse. Nii tekkis neil idee toimetada see toit nendeni, kes seda vajavad. Nende tudengite poolt 2012. aastal asutatud organisatsioon on tänaseks laienenud, kaasates nüüd tudengite gruppe 19 ülikoolist üle riigi. Paari tegutsemisaasta jooksul on oma tee prügikastide asemel vajajateni leidnud 60 000 kilogrammi toitu. Loe selle projekti kohta lähemalt siit.

Üliõpilased tõstavad teadlikkust läbi “päris toidu” tarbimise

Üliõpilased tõstavad teadlikkust läbi “päris toidu” tarbimise

Ressursisääst
Sääst toitlustuses
Sääst transpordis

Ameerika Ühendriikide üliõpilased on võtnud kavaks läbi omaenda tarbimisharjumuste muutmise suunata tavaliselt tööstuslikesse suurfarmidesse jõudev raha kohalike tootjateni, toetades nii tervisliku toidu tootmist, inimõigusi ja ökoloogilist tasakaalu. Loe, kuidas nad seda teevad ja mis on “päris toit”, organisatsiooni kodulehelt.

Elektril töötavate jalgrataste ühiskasutusüsteem

Elektril töötavate jalgrataste ühiskasutusüsteem

Sääst transpordis

Šveitsi riikliku tehnikainstituudi üliõpilased Zürichis otsisid moodust, kuidas muuta transport ülikoolilinnaku ja linnakeskuse vahel paindlikuks ja stressivabaks. Nii tulid nad välja elektriliste jalgrataste laenutuspunktide ideega, toetades nii taastuvenergial töötava ühistranspordi levikut Zürichis. Loe, kuidas sellised rattalenutuspunktid töötavad e-VeloLink kodulehelt.

Iga-aastane konkurss

Iga-aastane konkurss

Sääst transpordis

Rutgersi energiainstituut New Jerseys korraldab igal aastal üliõpilastele konkursi, kus otsitakse häid ideid, kuidas ülikoolilinnakus energiat säästa. Vaata, milliste ideedega nemad välja on tulnud konkursi kodulehelt.

Energiesparmeister Carsharing süsteemi videokonkurss

Energiesparmeister Carsharing süsteemi videokonkurss

Sääst transpordis

Loe täpsemalt ja vaata videosid konkursi kodulehelt.

Green Tower Sustainability

Green Tower Sustainability

Soojussääst
Elektrisääst
Ressursisääst
Sääst toitlustuses
Sääst transpordis

Ameerika Ühendriikidest San Franciscost alguse saanud Green Tower Sustainability organisatsioon tegeleb üliõpilaste ja koolide personali nõustamisega, aidates muuhulgas leida sponsoreid üliõpilaste ideedele. Kas ka Sina võiksid teistele nõu anda, kuidas nemad oma ideed ja projektid ellu saaksid viia? Loe Green Tower Sustainability tegemiste kohta lähemalt nende kodulehelt, kust leiad ka hulgaliselt videoid üliõpilaste projektide kohta.